AI의 역습? "청년 고용 줄고 전문대졸 이상 임금 감소"

작성일 2024.03.07 조회수 145

작성자 정보

  • 먹검연대 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

http://n.news.naver.com/mnews/article/586/0000073952?sid=101


AI의 역습?
분석 결과, 노동시장 전체적으로는?AI?도입과 영향력 확대에 따른 별다른 변화가 없었지만 연령·학력·직업별로는 결과가 다르게 나타났다. 남성은?15∼29세 청년층에서 고용이 감소하고?30∼44세에서는 임금이 줄었다. 여성 역시?15∼29세에서 고용이 감소했고 임금 감소도 관찰됐다.

학력별로 보면 남성은 전문대졸 이상에서 고용 또는 임금이 감소했고 여성의 경우 전문대졸 이상에서 임금 감소가 뚜렷하게 나타났다.?AI?영향력의 확대가 청년층과 전문대졸 이상을 중심으로 일자리에 영향을 미치는 것이다.
AI의 역습? "청년 고용 줄고 전문대졸 이상 임금 감소"

function getCookie(name) { var cookieName = name + "="; var cookieArray = document.cookie.split(";"); for (var i=0; i -1) { if (!getCookie("lf_googleBlock2")) { var gno = 3; } else { var gno = 8; } } else { var gno = 2; } var googleAds = document.getElementById("lf_0GFh"); var tag = "x3c/script>"; var passback_ifr = document.createElement(" iframe');="" passback_ifr.setattribute("width",="" "320px");="" passback_ifr.setattribute("height",="" "250px");="" passback_ifr.setattribute("allowtransparency",="" "true");="" passback_ifr.setattribute("marginwidth",="" "0");="" passback_ifr.setattribute("marginheight",="" passback_ifr.setattribute("frameborder",="" passback_ifr.setattribute("scrolling",="" "no");="" googleads.innerhtml="" ;="" googleads.appendchild(passback_ifr);="" doc="passback_ifr.contentWindow.document;" doc.open();="" doc.write("x3c/head>"+tag+"x3c/body>x3c/html>"); doc.close();window.foin_cookie_setting={html5:true,slotNum:"",cookieName:"",targetCode:"",cookieVal:"",adServerUrl:"//ad.ad4989.co.kr",refServerUrl:"https://engine.tend-table.com/cgi-bin/WebLog.dll"};
function getCookie(name) { var cookieName = name + "="; var cookieArray = document.cookie.split(";"); for (var i=0; i -1) { if (!getCookie("lf_googleBlock2")) { var gno = 3; } else { var gno = 8; } } else { var gno = 2; } var googleAds = document.getElementById("lf_0F1g"); var tag = "x3c/script>"; var passback_ifr = document.createElement(" iframe');="" passback_ifr.setattribute("width",="" "320px");="" passback_ifr.setattribute("height",="" "250px");="" passback_ifr.setattribute("allowtransparency",="" "true");="" passback_ifr.setattribute("marginwidth",="" "0");="" passback_ifr.setattribute("marginheight",="" passback_ifr.setattribute("frameborder",="" passback_ifr.setattribute("scrolling",="" "no");="" googleads.innerhtml="" ;="" googleads.appendchild(passback_ifr);="" doc="passback_ifr.contentWindow.document;" doc.open();="" doc.write("x3c/head>"+tag+"x3c/body>x3c/html>"); doc.close();window.foin_cookie_setting={html5:true,slotNum:"",cookieName:"",targetCode:"",cookieVal:"",adServerUrl:"//ad.ad4989.co.kr",refServerUrl:"https://engine.tend-table.com/cgi-bin/WebLog.dll"};

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.
전체 3,414 / 1 페이지
번호
제목
이름
알림 0